Adoptievoorwaarden

Voorwaarden adoptieovereenkomst

1. Adoptant verklaart zich bereid de zorgen voor de buldog voor zijn/haar rekening te nemen, zich realiserend dat het gaat om een adoptie, nimmer om een eigendomsoverdracht;

2. Adoptant verklaart zich over de buldog te ontfermen en te behandelen zoals van een goede houder van huisdieren kan worden verwacht;

3. Adoptant verplicht zich er toe in alle medische zorgen voor de buldog te voorzien, hieronder begrepen de jaarlijkse controles en vaccinaties. Indien de stichting hierom vraagt dient adoptant hiervan het bewijs te overleggen en aan te tonen via het bijgehouden vaccinatieboekje/dierenpaspoort;

4. Adoptant verplicht zich tot het voor zijn/haar rekening nemen van alle medische kosten die in de toekomst voor de buldog dienen te worden gemaakt of zich voordoen. Adoptant is zich er van bewust dat deze kosten door de stichting niet op voorhand kunnen worden ingeschat en in voorkomende gevallen hoog op kunnen lopen. De stichting verplicht zich er toe bij adoptie volledig openheid van zaken te geven omtrent de gezondheidstoestand van de buldog en adoptant volledige inzage te geven in het medisch dossier van de bulldog;

5. Indien de buldog op het moment van adoptie onder medische behandeling is bij Dierenkliniek Sleeuwijk is adoptant verplicht de lopende behandeling af te maken bij Dierenkliniek Sleeuwijk;

6. Indien adoptant meent bij de stichting aanspraak te kunnen maken op teruggave van door hem/haar gemaakte medische kosten, dan is stichting gerechtigd om adoptant te verplichten een second opinion en eventuele medsiche behandelingen uit te laten voeren door dierenartsen van Dierenkliniek Sleeuwijk;

7. Adoptant zich zal onthouden van fokken met de buldog. Indien de buldog nog niet is gesteriliseerd/gecastreerd op het moment van adoptie, verplicht adoptant zich er toe, ten laatste binnen zes maanden, de buldog te laten steriliseren/castreren op zijn/haar kosten;

8. Adoptant mag de buldog onder geen enkele voorwaarde doorverkopen of overlaten aan derden. Indien adoptant om welke reden dan ook de zorg voor de buldog niet langer op kan of wil brengen dient de buldog terug gebracht te worden op het adres van de stichting. Bij terug brengen van de buldog kan de adoptant geen aanspraak maken op restitutie van kosten;

9. Adoptant verklaart de buldog nimmer lichamelijk of geestelijk te mishandelen of geweld aan te doen. Hieronder wordt o.a. verstaan het gebruik van een anti-blafband, teletakt (stroomband) of een prikband/slipketting of enig ander mechanisch of elektrisch hulpmiddel;

10. Indien de buldog eventueel gedragsproblemen vertoont welke voor de adoptie niet bij de stichting bekend waren, zal adoptant de stichting hier onverwijld van op de hoogte brengen. In gezamenlijk overleg zal gezocht worden naar een, bij voorkeur een bij de stichting bekende, gedragstherapeut;

11. Adoptant verklaart dat de buldog nooit in een buitenkennel zal verblijven;

12. Adoptant verplicht zich er toe eventueel verdwijnen of weglopen van de buldog ten laatste binnen 24 uur te melden aan de stichting;

13. Adoptant is zich er van bewust dat euthanasie uitsluitend kan en mag worden toegepast door een dierenarts. Vooraleer over te gaan tot deze ingreep zal adoptant hierover overleg plegen met de stichting;

14. Adoptant verplicht zich er toe het overlijden van de buldog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, te melden aan de stichting, vergezeld van een bewijs van overlijden waarop vermeld het chipnummer en het nummer van het dierenpaspoort van de buldog;

15. Adoptant verplicht zich er toe adreswijzigingen van hem-haarzelf binnen 30 dagen door te geven aan de stichting;

16. Adoptant verklaart dat de gegevens, gevraagd via de adoptieaanvraag, volledig en in alle eerlijkheid zijn doorgegeven. Deze adoptiegegevens zijn als appendix aan deze adoptieovereenkomst toegevoegd;

17. Indien adoptant, om welke reden dan ook, besluit afstand te doen van de buldog, zal de buldog onmiddelijk weer ter hand worden gesteld aan de stichting. Er zal in dit voorkomende geval nimmer terugbetaling van eventueel gemaakte (adoptie)kosten aan adoptant voor de buldog worden vergoed;

18. Stichting behoudt zich het recht voor om, onaangekondigd, een huisbezoek af te leggen om zich er van te vergewissen dat de buldog in goede conditie verkeert en de buldog gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden gesteld in de adoptievoorwaarden en de adoptieovereenkomst;

19. Stichting behoudt zich het recht voor om, indien de buldog in slechte lichamelijke en/of geestelijke conditie verkeert, dan wel enige andere vorm van verwaarlozing constateert, of de buldog in een situatie verkeert welke in strijd is met de in deze overeenkomst gemaakte afspraken, de buldog onmiddelijk terug op te eisen. Indien adoptant aan deze eis geen gehoor geeft, heeft stichting het recht om na drie etmalen een dwangsom op te leggen van  € 500,- gevolgd door een verhoging van € 50,- voor elke daaropvolgende dag;

20. Geen enkele vorm van mondeling overleg kan de hier gestelde afspraken wijzigen dan wel te niet doen;

21. Stichting verklaart zich er toe bereid adoptant alle ondersteuning te bieden welke binnen haar vermogen ligt;

22. Deze adoptieovereenkomst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Fabrieken en Bedrijven te Breda;

23. Bij eventuele geschillen is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Rotterdam.

24.Ter dekking van de algemene kosten betaalt de adoptant: € 300,- te zeggen : driehonderd euro.